Đang thực hiện...
Đang thực hiện...
Theo dõi trạng thái chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử/ e-form D Certificate of Origin Status Tracking
Thông tin tìm kiếm/Search
Số C/O
C/O Number:
Loại (Nhập, Xuất, Nội địa)
Type (Importing C/O, Exporting C/O, Domestic C/O):
Kết quả tìm kiếm/ Result
STT/Seq Số C/O/C/O number Ngày cấp/Issued date (DD/MM/YYYY) Nước cấp/Issuing country Loại C/O/C/O category code Trạng thái/ Status
Note: Danh mục trạng thái/ Status Reference
AS1: C/O mẫu D điện tử đã được gửi đến Cổng thông tin một cửa ASEAN của nước xuất khẩu/ Sending Process e-COO arrived at ASW Gateway of Exporting Country
AS2: C/O mẫu D điện tử đã được gửi đến Cổng thông tin một cửa ASEAN của nước nhập khẩu/ Sending Process e-COO arrived at ASW Gateway of Importing Country
AS3: C/O mẫu D điện tử đã được gửi đến Cổng thông tin một cửa quốc gia của nước nhập khẩu/ Sending Process e-COO arrived at NSW of Importing Country
AS4: (RES – REC): Hệ thống hải quan của nước nhập khẩu đã nhận được C/O mẫu D điện tử/ Receive, e-COO is available in the Customs system
AS4 (GIVEN): Được ưu đãi thuế/ Preferential Treatment Given
AS4 (NOT GIVEN): Không được ưu đãi thuế/ Preferential Treatment Not Given